Bygglovsansökan på John Lodéns väg avslogs av Miljö och stadsbyggnadsnämnden

Miljö och stadsbyggnadsnämnden avslog ärendet om radhusbebyggelse på John Lodéns väg i Storängen.

Läs hela protokollet här

”Nämnden bedömer att platsen är lämplig för bostadsbebyggelse, men att den tillkommande
bebyggelsen måste anpassas till den kulturhistoriska miljön. Den tydliga inriktningen i
kulturmiljöprogrammet ska följas. Ny bebyggelse ska således vara fritt placerade individuellt
utformade villor på trädgårds- eller naturtomter med ett för området tidstypiskt (1900-
1940-tal) formspråk. Hårdgjorda ytor ska begränsas. Befintliga träd ska i största
utsträckning bevaras eller ersättas.
Sammanfattningsvis bedömer nämnden att bygglov inte kan beviljas och avslår ansökan
med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen”.