Kom på Vårmötet den 25 april

Medlemmar i Egnahemsföreningen vid Storängen m.b.p.a. kallas till föreningens ordinarie allmänna sammanträde. Torsdagen den 25 april 2019, klockan 19.30 i Storängssalen.

Förfriskningar och mingel från kl.19 och även efter mötets slut. Fullständigt program har delats ut i medlemmarnas brevlåda.

Vårmötet, som är Egnahemsföreningens ordinarie årsmöte, hålls alltid i april. Det har sedvanliga årsmötesärenden på sin dagordning. Motion till vårmötet lämnas till styrelsen före den 1 april.

Alla i föreningens område är välkomna att närvara, rösträtt har den som är medlem och betalat medlemsavgift för 2019.

På vårmötet presenteras årsbokslut, verksamhetsberättelse och revisorns yttrande. Nyval av ett stort antal ledamöter görs. Se kallelsen till Vårmötet med ekonomisk redovisning för föreningen och skolan genom att klicka här: Kallelse vårmöte 2019 den 25 april

Balansräkningen i den utskickade kallelse blev tyvärr fel. Så här ska den riktiga se ut:

BALANSRÄKNING Utfall 2018
Aktier i Samskolan 92 078
Övriga fordringar 0
Kassa och bank 199 538
Summa tillgångar 291 616
Eget kapital 209 116
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 50 000
Skulder till koncernföretag 32 500
Summa skulder och eget kapital 291 616

Kom och se vilka som sitter i styrelsen och vilka nya som blir invalda, kom och lyssna på vad vårt överklagande av bebyggelsen vid stationen ledde till, kom och lyssna på hur vi tänker gå vidare med kommunens tänkta bygge av en stor förskola på Järlavägen.

Kom och tyck till!!

Vi tänkte också presentera hur vi vill gå vidare i arbetet med att få fram en framtidsplan för Storängen.
Vill vi utveckla eller behålla Storängen som det ser ut nu? – hur ser vår plan framåt ut för att få svar på den frågan. Vilken ska vår vision för Storängen vara??
Vi äger gemensamt värden för mycket stora belopp och vi behöver ha en diskussion om hur vi går vidare i en process för att lyssna till vad alla medlemmar vill i ovanstående frågeställningar.